Vendégkönyv
 • Településünk
 • Egészségügy
 • Iskolánk
 • Óvodánk
 • TI-KÖSZ
 • Civil szervezetek
 • Szociális közp.
 • Egyház
 • Könyvtár

Tiszaszentmárton története

Templomának védőszentjéről kapta a nevét. Igen korai, XI. századi település, mert a százdi apátság alapítólevele(1067) szerint egy Szt. Márton tiszteletére emelt kápolna a mai Zsurk határában állott. 1212-ben mér terra, amelyet Artolph-földjének is, Szentmártonnak is neveznek. Birtokosa ekkor az Aba nb. Artolf volt. 1322-ben a Tomaj nembeliek kezén van. Ettől kezdve majdnem mindig Zsurkkal együtt fordul elő az oklevelekben, és a Losonczy családé maradt a XVII. századig. A XVI. század közepén a király és az erdélyi fejedelmek közti harcokban kastélyt emeltek itt, amely hol a király, hol a fejedelmek hívei kezén volt. 1584-ben Losonczy Annáé lett. 1588-ban 36 jobbágycsaládot írtak össze benne. Harminc évvel korábban csak 45-50 lakosa lehetett. A XVI. század végén a Losonczy-örökséget Forgách Zsigmond szerezte meg házassága révén: felesége Losonczy Anna. Ekkor kastély és 28 jobbágycsalád volt a faluban. Perelt érte Tehelegdy Pálné Várdai Katalin is – sikertelenül. Forgách Ádám 1691-ben az egész uradalmat 11140 frt-on zálogba adta Szirmay István királyi ítélőmesternek. (Uo. fasc.109.no. 102.) Tartozékai voltak az uradalomnak: Eperjeske, Tornyospálca, Mándok, Zsurk, Őrmező és Oroszújfalu. (B. Szabó i. m. 456.) A kastély részletes leírása egy 1621. máj. 17-i leltárkönyvből való. Ebben említenek kaput, kőfal közötti boltozatokat, pincét, kőkonyhát, sütőházat és kétszintes fa lakóépületet.


Nagyobb térképre váltás

Községünk bemutatása

Községünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legészakiabb szegletében közvetlen az ukrán határ szomszédságában található. Az országhatár a mindenkori Tisza folyó közepe. Lakónépességünk alig több mint 1234 fő, melyből közel 40% a cigány kisebbséghez tartozik.  Az önkormányzat 1973-tól 1991-ig Záhony város társközsége. Településünkön működik egy általános iskola 8 tanulócsoporttal, napközi otthonos óvoda 2 csoporttal, melynek fenntartója a M.E.T., továbbá  egészségügyi ellátás háziorvossal és védőnővel, akik a szomszéd település Zsurk lakosságát is ellátják.
A Polgármesteri Hivatal 2013. március 1-ével a törvényi előírásoknak megfelelően 2000 fő alatti kistelepülés révén társulási megállapodást kötött a Tiszabezdédi Polgármesteri Hivatallal, így március 1-ével létrejött a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal, Tiszaszentmárton pedig a kirendeltsége. Az infrastrukturális ellátás a szennyvízhálózat kivételével biztosított. Kiépítése jelenleg folyamatban. Átadása 2014 április. A lakosság foglalkoztatásában jelentős szerepet játszik  Záhony MÁV, valamint a környező kisebb vállalkozások. A megélhetési forrásokat igyekszik kielégíteni a mezőgazdaságból származó jövedelem, mely az elaprózott parcellákon nem igazán gazdaságos. Kultúrában meghatározó az almatermesztés, kisebb mértékben van jelen a kukorica, és a kalászos. Található a településünkön egy konzervüzem, mely a valamikori mezőgazdasági szövetkezet hagyatéka. Működtetése jelenleg kérdéses. Több olyan földterülettel rendelkezünk, amelyhez könnyedén kiépíthető normál és széles nyomtávú vasúti csatlakozás, vagyis itt bonyolódik árumozgás Ukrajna (Bátyú) és Eperjeske rendező pályaudvar között a település határában.
A kulturális értékeinket igyekszünk a helyi társadalmi és civilszervezeteink, közreműködésével megőrizni. Büszkék vagyunk a gótikus stílusban épült műemlék református templomunkra, a szabadidő központunkra, a névadónk Szent Márton valamint Balassi Bálint szobrára, aki a település úrnőjének, Losonczy Annának (Júlia) hódolt. 

Információs térkép

Tájház:


Községünkben a Tájház megépítéséhez a települési önkormányzat pályázatot nyújtott be 2011- es év folyamán. A pályázat keretében a támogatási igény 6 952 541 Ft, melyből
6 747 846 Ft-al került támogatásra a projekt az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében
A kivitelezésre 2012. 07. 09- 2012. 09. 30-ig került sor. A projekt megvalósulása hozzájárult a helyi stratégiában meghatározott társadalmi igények kielégítéséhez. Az itt megrendelésre kerülő kisebb közösségi rendezvények erősítenék a helyi identitástudatot és a helyi hagyományokat. A kialakításra került épület településünk egyik központi helyén, a református templom szomszédságában helyezkedik el. A ház az 1940-50’-es években épült és a település hagyományosan épített lakóházainak uralkodó típusát képviseli:
- szoba
- konyha és kamara helyiségekre bontva
- mestergerendás szerkezetű
- vályogfalazatú
- kőpadozatú
- cseréptetős
A történelmi múlt ismerete, az elődeink által élt életforma ismerete a mai kor embere számára is fontos. A berendezésre szánt szobák gazdag textil-, bútor és használati tárgy együttest mutatják be. A tájház berendezése a XX. Század elejének, valamint az 1920-as, 1930-as évek lakókultúráját, bútorzatát, viseletét valamint konyhai és gazdálkodási eszközeit mutatja be. Ezzel is emlékezünk az egykor itt élőkre is, hiszen sok írásos dokumentumot, fényképet, használati tárgyakat kaptunk a helyi lakosoktól: régi vasalók, cserépkályha, népi motívumos kendő, gereben, karos láda, népi vetett ágy, kredenc, sifonér, csuprok, korsók. A ház elhanyagolt udvara parkosítással lett rendbe hozva, meg lett szabadítva az évek óta elmaradt kertkarbantartás miatt kialakuló növényi túlburjánzástól, illetve gyepesítés, sétányok, kerti padok és asztalok lettek telepítve az ide látogatók pihenési szándékának. Egy közösség jelenkori életének szerves része a hagyományokban, tárgyakban és emlékekben velünk élő múlt. A Tájház létrehozásával egy régi vágya teljesült a község lakóinak. Az átalakítás során bontással és kisebb mértékű bővítéssel (tornác) került kialakításra a karakteres épület. Az épületben a település népi kultúrája, a korábban használt bútorok, berendezési tárgyak, eszközök kerültek bemutatásra. Tervünk közt szerepel, hogy az épület időszaki kiállításoknak is helyt ad. Elképzelésünk szerint a nyári időszakban a népi mesterségek bemutatása, és elsajátítása tekintetében közösségi alkotóházként is funkcionálhat. ( kosárfonás, cirokseprű kötés, hímzés elsajátítása). A Tájházat egyéni látogató, és turista csoport a hét bármely napján látogathatja. Szándékunk, hogy a község lakosainak több hagyományőrző programot szervezzünk: Húsvéti locsolkodás, káposztataposás, szőlőtaposás, mustkóstolás, kukorica morzsolás kézzel, kalászos növények kézi aratása.

A TISZA

A Tisza szabályozása a maga idejében egy monumentális vállalkozás volt, Európában hasonló nagyságrendű természetátalakítást addig sehol sem végeztek. Főbb szempontjai a következők voltak:

 • A folyó mederben tartása
 • Hajózási útvonal kijelölése
 • Elöntött területek művelés alá vonása

Vásárhelyi Pál a korszak legnagyobb vízügyi szaktekintélye, 1846 márciusában benyújtotta a Tisza folyó általános szabályozása című tervezetet.

Ő úgy vélte a szabályozás sikeréhez a folyó esését kell növelni, és ezzel együtt nő majd a sík vidéken lelassult folyó sebessége.

A túlfejlett kanyarulatokat le kell vágni, ezáltal a folyó hossza megrövidül.102 átvágást tervezett, amely 452km-rel csökkentette volna a Tisza hosszát.
Itt kell megjegyeznem míg korábban az árvizek 2-3 hónapig vonultak, jelenleg 10-14 nap a folyó teljes hosszában.

Az első kapavágást /átvágást/1846  augusztus 27.-én Tiszadob és Szederkény között végezték.

Vásárhelyi az év tavaszán szívrohamban elhunyt, ezért nem lehetett jelen, de a későbbi munkálatokban amit egy olasz szakember, a Pó folyó szabályozását is irányító Pietro Paleocapa vezetett, az ő korábbi tervei alapján.

A Petőfi által emlegetett parttalan meder eltűnt, a Tisza saját medrébe lett terelve. Ám ez óhatatlanul rengeteg kellemetlenséggel járt. A szabályozás előtt településünk határa igazi vadvízország volt. Az áradások táplálta láp, mocsár és réti világ összefüggő vízi élőrendszert alkotott. A mai ember jóformán elképzelni sem tudja milyen gazdag, fajokban bővelkedő volt az egykori fauna. Eltűntek olyan foglalkozások mint a rákászat,  pákászat , csíkászat, az ártéri gyékényaratás és gyümölcstermesztés. Az egyik fő tevékenység a külterjes, rideg tartáson alapuló állattenyésztés volt: dús füvű legelők adtak élelmet a szürke marhának, a juhnak és a disznónak.

A szabályozás hatására elkezdődött a rétek szikesedése, országszerte állatok ezrei hullottak el./1863/ Új képződmény volt még a talajvíz és a belvíz amit a gyorsabb víz, és a medermélyülés okozott. Így második hullámban meg kellett oldani a vízelvezetést. Nemzeti parkunk a Hortobágy, a lecsapolás következményeként alakult a mai képére. Viszont volt nyereség is:a folyó szabályozásával a láplecsapolásokkal és a belvizek elvezetésével gazdag termőföldhöz jutott a település parasztága. 1846-ban a Felsőszabolcsi és Beregi társulatok alakulásával kezdődött meg az érdemi munka. A Tiszai töltések építése 1849-re Tarpáig /itt a szabadságharc miatt félbeszakadt/ 1856-ban Mátyusig, majd 1876-ra Csapig készült el. 1876-ra a Tiszán 21 kanyarátmetszést végeztek el. Mivel a szabályozást a Tisza felső szakaszán kezdték, ezért a gyorsan levonuló víz a középső és alsó végeken összegyűlt, és hatalmas árvizeket okozott lásd Szeged 1879. Ezután már körültekintőbben végezték a hasonló munkálatokat. A mederszabályozás állami feladat volt, tehát a terheket az állam állta, addig a gátépítés a helyi településekre hárult. E két munkálatnak teljesen szinkronban kellett volna haladnia, ami természetesen koránt sem volt így. Sokszor az anyagi források szűkössége, a gazdák termőföld iránti fokozott sóvárgása, a töltésépítés körüli garasoskodás gátolta a párhuzamot. Sajátos groteszk elemek is kerültek a szabályozási munkálatokba, olykor a helyi birtokosok érdekeinek megfelelő törésvonalak kitűzésére kényszerítették a munkálatokat vezető mérnököket. A változó távolságban épített gátakra induló keresztirányú áramlás óriási pusztításokat okozott.


Tisza No de térjünk vissza saját pátriánkhoz. Amint azt a térkép mutatja a falu határában kanyargó Tisza kb. a mostani kőgátnál merőleges vonalat irt le Eperjeske felé, majd annak közvetlen faluhatárában erős kanyarban visszafordulva a mai Éren keresztül a jelenlegi mederbe tért vissza. Tehát a Tiszának itt két ága volt, amelyikről az egyik a mostani holt ág maradt meg. A másik ága Tiszamogyorósi kanyarívvel egy szöget zárt be, amit Luka szögnek /lyukas szegnek/ neveztek. Ez a formáció mára már teljesen eltűnt. A jelenlegi Luka a folyó két ága között helyezkedett el, innen kapta a nevét is, mert gyakorlatilag egy U alakú lyukban volt található. Elhelyezkedésből következtetve megállapítható, hogy általában víz alatt állt.

Az átvágás ezen a helyen történt, nevezetesen a Luka hátsó sarkától a mostani vasúti hídig. Az átvágás nem a folyó teljes szélességében történt, hanem csak egy vékonyabb sávban, ugyanis a folyó utat tört magának, és egyre szélesítette új medrét. Ez azonban több éves folyamat volt, ésaTisza többször is új irányt vett és hatalmas területeket öntött el.

Településünk közvetlen közelében 1875-re mind a folyószabályozás mind pedig a töltésépítési munkálatok befejeződtek. Elődeink hatalmas munkát végeztek! Az árvizek elhárítása a népesség gyarapodásával, a szükségletek növekedésével, növelte az élet és vagyonbiztonságot  ésa gazdasági fejlődést. Megszűnt a malária és a vadvizek  már nem terjesztettek járványokat. Vasutak és utak hálózzák be a területet a szabályozással nyert területről a mezőgazdasági termékek jelentős százalékát takarítják be.

Készítette: Boros Béla

Egészségügy

Tiszaszentmárton Községben az egészségügyi alapellátások megszerzéséért a települési önkormányzat a felelős.
Községünkben ez a Közalkalmazottak kinevezésével valósul meg. Jelenleg 2 fős személyi állomány látja el a feladatokat:

1 Körzeti ápolónő: Mónus Lászlóné
1 Orvos irnok: Szabóné Pásztor Andrea

A háziorvosi státusz jelen pillanatig nyitott a településen. Dr. Berényi István, aki több mint 30 évig látta el a kinevezéssel járó feladatokat a körzetben, 2013.05.31 napjával nyugalmazottként éli a csendesebb, immár nyugodtabb hétköznapokat. A helyettesítés megoldott. A településen dr. Tolcsvai Melinda tiszabezdédi háziorvos nő, valamint dr. Kalmár József eperjeskei háziorvos az, aki a működési engedély szerint elláthat ilyen feladatokat a zökkenőmentes ellátás érdekében.

Korábbi időkre visszatekintve, amikor is a háziorvosi ellátáshoz a körzet határok kijelölése történt, Tiszaszentmárton és Zsurk Község egy közös praxiskörzetet alkotott. Így a mai napig a 2 település 1 körzetnek számít. Tiszaszentmárton 1200, Zsurk pedig 700 fővel. A lakosságszám arányosan viseli a kötelező feladat ellátásával kapcsolatos terheket.

A rendelési idő ennek arányában jelenleg a helyettesítés időtartama alatt a következőképp alakul:

   Hétfő:        11.00 - 13.00 : Tiszaszentmárton
   Kedd:        13.00 - 16.00 : Zsurk
   Szerda :      8.00 - 11.00 : Tiszaszentmárton
   Csütörtök : 13.00 - 16.00 : Zsurk
   Péntek:      11.00 - 13.00 : Tiszaszentmárton

A rendelőben a tárgyi feltételek adottak a kellemes munkavégzéshez.  Könnyen megközelíthető a településen élők számára, szinte a centrumban helyezkedik el, ahogy az ügyek intézéséhez szükséges valamennyi intézmény is (Iskola, Óvoda, Önkormányzat). Az elmúlt években kerület beszerzésre egy közel 1 millió forintos EKG készülék, ami a diagnózisok pontosabb felállítását nagyban elősegíti. A 2 fő szakdolgozó 2013 óta csak elektronikusan, számítógépeken keresztül végzi a napi feladatokat, melyek a Kormány döntéseinek naponkénti változásával egyre nagyobb terhet ró rájuk.
Jelenleg a vérvétel Kedd és Csütörtöki napokon, előzetes egyeztetés után történik, melyet aztán a kisvárdai laborban diagnosztizálnak.
A mai világban nem túl vonzó egy kistelepülésen a háziorvosi praxis. Mi mégis minden erőnkkel azon igyekszünk, hogy a helyettesítés problémájára egy végső megoldást találjunk.

Védőnői szolgálat

2013. November óta a védőnői feladatokat Barabás Ágota védőnő látja el. Körzete szintén, ahogy az alapellátásé, 2 településre terjed ki: Tiszaszentmárton és Zsurk. Rendelési ideje a csatolt községben, valamint Tiszaszentmártonban is megegyezik az alapellátás, háziorvos rendelési idejével.
Végzettsége szerint Méh-nyakrák szűrést is végez. Család tervezési, csecsemőápolási, gondozási tevékenységet is folytat, valamint jelen van az Óvoda és Általános iskolások mindennapjaiban is. Problémáival bárki bizalommal fordulhat hozzá.

   betegut

Balassi Bálint Tagintézmény Tiszaszentmárton

Iskolatörténet:

Iskolánk múltjának visszalapozásában hiteles adatokat a református parókia irattára, illetve az intézményben őrzött korábbi jegyzőkönyvek, iratok osztálynaplók szolgáltatnak. A XX. század elején már működött  református elemi népiskola a faluban. A lakosság létszámának a növekedésével  a gyermeklétszám is növekedett, így szükség volt egy iskola megépítésére. A régi iskola 1956-ban épült és ettől kezdve számítjuk az iskola alapítási évét. Ez az épület elhasználódott, korszerűtlenné vált. A mai iskolánk 1989-ben nyitotta meg kapuit, amely új korszerű és minden igényt kielégít. 2003 őszén új tanteremmel bővült, melyet 2004-ben újabb tanterembővítés követett.

Az intézményünk történelmében kiemelkedő eseményként van nyilvántartva a névadó ünnepség 2004. augusztus 29-én az általános iskola felvette a település történelmi hátterére való tekintettel Balassi Bálint Általános Iskola nevet.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által, Balassi Bálint születésének 450. évfordulója alkalmából meghirdetett pályázatára Tiszaszentmárton Község Önkormányzata és az Általános Iskola közösen nyújtott be pályázatot, melyet a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, valamint a Képző – és Iparművészeti Lektorátus pozitív elbírálásban és támogatásban részesített.

A hely szelleme különösen is indokolta a Losonczy Annához – múzsaként Júliához fűződő kapcsolatára való utalást, ugyanis Tiszaszentmárton hajdan Losonczy birtok volt. A pályázatban foglaltak szerint Balassi Bálint 5/4-es mellszobrának elhelyezésére került sor az Általános Iskola előkertjében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez egyedül álló alkotás, hiszen megyei szinten ez az első Balassi szobor.
A szobor alkotója Takács Győző képzőművész-keramikus a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetettje.

Iskolánk 2011.09.01-től a Wesley János Többcélú Intézmény tagintézménye lett és a fenntartónk a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség.
Jelenleg 103 fő tanulónk van. Dolgozói létszámunk 19 fő. A 103 főből 88 hátrányos helyzetű 53 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. Sajnos a gyermeklétszám évről-évre csökken, de azért bízunk benne, hogy a csökkenő gyermeklétszám ellenére továbbra is zavartalanul működhet iskolánk.

 

 

 

Üdvözöljük a Balassi Bálint Tagintézmény Óvodája oldalán!


„Engem ne emeljen a magasba senki,
Ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar,
Hogy közel legyen a szívdobogásunk.”
(Birtalan Ferenc: Míg megnövök)

 

 • Intézményünk
 • Óvodánk története:
 • Pedagógiai alapelvek
 • Házirend
 • Napirend

Az intézmény rövid bemutatása
Településünkön 1972 óta működik óvoda önkormányzati fenntartásban, majd fenntartóváltást követően 2011.09.01.-je óta a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség működteti.

Az óvoda Alapító okiratában szereplő adatok

Az intézmény hivatalos neve: Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola.
Típusa: Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény.

Az intézmény székhelye: Gyüre Árpád u. 33.
Az intézmény 6 településen működtet tagintézményt.

Tagintézményünk neve: Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Balassi Bálint Tagintézmény Óvodája.
*Cím: 4628 Tiszaszentmárton Petőfi út 2/a.
(Telefonszám: +36 45 712 871
(Óvodavezető elérhetősége:+36 30 400 8611 
@E-mail cím:balassiovoda00@gmail.com


Az intézmény infrastruktúrája

Intézményünk a település egy mellékútján van, jól megközelíthető, mentes az átmenő forgalomtól.
Az épület 2000-ben teljes felújítást nyert, 2008-ban megtörtént az akadálymentesítés.
A rendelkezésre álló helyiségek: 2 csoportszoba 1 nagy és 1 kisebb foglalkoztató megfelelően biztosítják a gyerekek eredményes fejlesztését.
A csoportszobák bútorai szépek, gyermek közeliek. A játékeszközök folyamatos pótlása szükséges lenne.A tágas udvaron biztosítani tudjuk a gyerekek testedzését, levegőzését, de az udvari játékok cseréje, felújítása még várat magára.

Gyermek és dolgozói létszám

A gyermekek létszáma: 28 fő
Az óvoda dolgozóinak létszáma: 5 fő

Minden dolgozó rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges törvény által előírt végzettséggel.
Egy fő óvodapedagógus óvodavezetői feladatokat is ellát.
Utazó gyógypedagógus és logopédus is segíti munkánkat.

Óvodapedagógusok

Kovács Zoltánné – Óvodavezető
Csernyiné Kovács Gabriella – Óvodapedagógus
Orbánné Vincze Beáta – Óvodapedagógus

 

Dajkák
Kovács Árpádné
Bernáth Lászlóné

Utazó gyógypedagógus

            Imre Dancsné Tamás Éva

Logopédus
Lippai Nóra

 

Óvodánk története:

A 60-as évek végén „idény” napközit szervezetek községünkben a 3-6 éves gyermekeknek, a nyári mezőgazdasági munka idején, képesítés nélküli óvónőkkel.
Funkciójának megfelelő célra épült 1972-ben sok társadalmi munkával. Az indulás évében egy, majd a következő évtől két csoporttal működik az óvoda. Több alkalomra is felújításra, korszerűsítésre került sor, így jelenleg is megfelelő állapotú. Az óvoda gazdaságilag részben, szakmailag önálló intézményként működik. A fenntartási irányítást a községi önkormányzat gyakorolja. A személyi állomány szinte évente változott továbbtanulás és szülési szabadságok miatt. Volt olyan időszak, amikor csak a vezetőnek volt képesítése és a nagycsoportot vezette, hogy szakszerű legyen a felkészítő munka az iskolára.
1980-tól csoportonként 2 óvodapedagógus dolgozott. 1987-től minden óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel, 1994-től a dajkák szakképesítéssel rendelkeznek. A tárgyi feltételek biztosítása minimális volt. Felszereltségünk fejlesztését a Szülői Munkaközösség vezetői és tagjai, a helyi TSZ. Szocialista brigádja nagymértékben segítette. Az udvari játékokat, berendezéseket nekik köszönhetjük. Az utóbbi időben pályázatok elnyerésével, vállalkozók támogatásával vált jól ellátottá intézményünk. A cserépkályhát, majd a hőtárolós villanyfűtést gáz központi fűtés váltotta fel. Vezetékes ivóvízzel és telefonnal rendelkezik óvodánk. 2000-ben teljes felújítást kaptunk, bővültünk külső terasszal, szélfogóval. 2008-ban pályázaton nyert az Önkormányzat, így kiépítették részünkre az akadálymentesítést. Sor került az összes nyílászárók cseréjére, és belső szigetelést kapott az intézmény. Óvodásaink többsége ingerszegény szociális környezetből érkeznek, mivel a családok által közvetített értékek messzemenően befolyásolják a személyiségfejlődést, elemeznünk kell az óvodába járó gyermekek családi hátterét. A szülők általában alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. Ez az iskolázatlanság nem párosult az óvodai nevelés iránti közömbösséggel. A szülők többsége értékeli az óvoda családi nevelést kiegészítő tevékenységet. Ez mutatja, hogy 2 éve már minden 3 éves korú gyermeket beíratnak és rendszeresen járatnak óvodába a szülők. Fontos feladatunknak tartjuk a gyermekek gondozását, óvását, az egészséges életmód feltételeinek biztosítását, valamint óvodásaink olyan személyiség fejlesztő nevelését, melynek eredményeképpen alkalmassá válnak iskolai tanulmányaik megkezdésére. A gyermek szociokulturális hátterét és az iskola által támasztott igényeket figyelembe véve továbbra is előtérbe helyezzük a hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítségét. Intézményünk 2007-ben lett közös intézmény a helyi Általános iskolával ezzel egy időben vette fel a Balassi Bálint nevet.

 

Pályázat szerepe az óvodai életben:

A Helyi Nevelési Programunkat 2009. decemberében írtuk, melynek elfogadása a 2010-es év első időszakában történt. A TÁMOP 3.3.2 – 08/2-2008-0063 sz. pályázat később lépett életbe, miszerint óvodánkban, óvodai programkínálat, szolgáltatás bővítése, szolgáltatásfejlesztés keretében két területen kiegészítettük óvodai lehetőségeinket. Megbízási szerződések által néptánc, moderntánc oktatás és gyógytestnevelési oktatás volt szakoktató által. Heti 1 vagy 2 órában tartottak foglalkozást. Úgy értékeltük, hogy nagyon jó fejlesztő hatással voltak ezek a foglalkozások a testi-lelki megújulásukra, fejlesztésükre. Programunkba szeretnénk továbbra is szerepeltetni ezeket, a fejlesztési területeket hisz nagyon sok „újat” kaphatnak gyermekeink a továbbiakban is. Eddig is szerepeltettük a néptánc oktatást tehetséggondozás keretében, de csak óvodapedagógus gyakorlattal.
2007 szeptemberétől összevont intézményként a helyi általános iskolához tartozunk, melynek következtében intézményvezetőnk Sallai Károlyné lett. 2011-ben a Wesley János Többcélú Intézmény Balassi Bálint Tagintézmény Óvodája lettünk. Gyermeklétszámunk évek óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Két csoportban dolgozunk, jelenleg 3 fő óvodapedagógussal, 2 fő szakképzett dajkával és 1 fő 4 órás konyhai kisegítő alkalmazásával.

Tiszaszentmárton, 2014. február 13.
Csernyiné Kovács Gabriella
Intézményvezető helyettes

Alapelvek, gyermekkép, óvodakép, pedagógiai hitvallásunk

Alapelveink

 • A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze.
 • A nevelés tegye lehetővé és segítse a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakozását.
 • Nyugodt, családias biztonságot nyújtó légkör megteremtése, amelyben a gyermeki játék elsődlegességét hangsúlyozzuk.
 • Olyan gyerekek nevelése, akik érzelmileg gazdag, településhez kötődő, a környezetében jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő, önmagát értékelni tudó, másokat elfogadó, együttműködő.
 • A gyermek életkorának megfelelő kompetenciák fejlesztése.

 

Gyermekkép

Gyermekképünk alapgondolata, hogy a kisgyermek mással nem helyettesíthető, szellemi,erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.
Fejlődését genetikai adottságai, a környezete, valamint a nevelés együttesen határozza meg.
Óvodai nevelésünk során olyan kompetenciákat kívánunk kialakítani gyermekeinkben,amelyek lehetővé teszik számukra a zökkenőmentes átmenetet az iskolai életre.

Ezért minden tudásunkkal arra törekszünk, hogy:

 • a nevelésünkre bízott gyermekeink szeressenek óvodába járni,
 • legyenek életvidámak, forduljanak bizalommal a felnőttekhez és társaikhoz,
 • őszinte kíváncsisággal, érdeklődéssel, önként vegyenek részt minden tevékenységben,
 • ismereteik a játék során folyamatosan bővüljenek, és tudják azokat alkalmazni a gyakorlatban,
 • legyenek fogékonyak a szépre, képesek legyenek észrevenni, átérezni azt,
 • legyenek befogadóak, váljanak toleránssá, fogadják el teljes mértékben a másságot,
 • egészséges önbizalommal legyenek képesek megfelelni az iskola kihívásainak

Óvodakép

Intézményünk gyermekközpontú.Nevelési alapelvünk a bizalomra és a toleranciára épül, a gyermekek önbizalmát és énképét pozitív tulajdonságaik erősítésével, tudatosításával alakítjuk.
Erősítjük azokat a személyiségjegyeket, amelyek megkönnyítik az iskolai közösségbe történő beilleszkedést.

Pedagógiai munkánkban arra törekszünk, hogy a gyermekeket környezettudatos magatartásra neveljük, amihez elengedhetetlen a dolgozók és a szülők példamutató modellje is.
Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodás korú gyermekek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.
Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, - óvó, védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő - a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés pszichikus feltételei.

Tiszteletben tartjuk a szülők jogait a gyermekük nevelésében, a gyermekekkel kapcsolatos döntések meghozatalában, és igyekszünk partnerek lenni ebben. Olyan feltételeket biztosítunk, amivel az óvoda a családi nevelést segíti, kiegészíti.

Programunkat abban a szellemben fogalmaztuk, hogy gyermekeink a testi-lelki és értelmi szükségleteiket igény szerint kielégíthessék. Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek.Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.

A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, a multikulturális nevelésen alapuló társadalmi integráció lehetőségét, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét.
Óvodánk pedagógiai felfogása befogadó, viselkedésünk megértő, nyitott a más népek nyelve és kultúrája iránt.

 

Tiszaszentmárton, 2020. július 25.
Kovács Zoltánné
Óvodavezető

Óvodai Házirend

Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges, hogy a kedves szülők az alábbiakat tartsák be!
       Óvodánk neve és címe:Wessley János Többcélú Intézmény Balassi Bálint Tagintézmény Óvodája
4628 Tiszaszentmárton Petőfi út 2/a
Telefon: 06 45 712-873
e-mail: balassiovoda00@gmail.com
Tagintézményvezető: Kiss Gabriella
Óvodavezető: Kovács Zoltánné
Az óvodai nevelési év adott év szeptember 1-től következőév augusztus 31-ig tart. A nyári nagytakarítás, esetleges felújítás miatt július 1-től 30-ig zárunk be. Ez az időpont változhat, a szülők időben kapnak tájékoztatást.
Nyitvatartás: hétfő– péntek 6.30 órától 17.00 óráig. A gyerekeket 7.00 órától 8.30 óráig lehet behozni,
15.30 órától 16.30 óráig lehet elvinni.
Az esetleges hiányzást 8.00 óráig köteles a szülő jelezni az óvónőknek /telefon, Facebook, személyesen/
A hiányzásokat igazolni kell. 10 nap igazolatlan hiányzás után írásban figyelmeztetést kell küldenünk a szülőnek, 20 nap után a gyermekvédelmi szerveknek.
Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. Lábadozó, gyógyszert szedő gyermek behozatala az óvodába nem etikus a többi gyermekkel szemben.
Kérjük a szülőket, gyermeküket kísérjék be az intézménybe. Az óvoda dolgozói azokért a gyerekekért felelősek akit reggel átvettek. Délután jelezzék, hogy elviszik a gyermeket. Amennyiben a gyermek egyedül mehet haza, illetve nem a szülő viszi el, írásban jelezzék az óvónőnek.
3 éves kortól kötelezőóvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra előkészítő foglalkozáson részt venni.
A szülők elérhetőségüket telefonszám, e-mail, közöljék a csoportot vezetőóvónőkkel, a változásokat minden estben jelezzék, nagyon fontos, hogy szükség esetén elérhetőek legyenek.
Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek öltözködését a praktikusság, kényelem és a tisztaság jellemezze. Ne legyen a ruhájukon balesetveszélyes, hosszú megkötő, gyöngyök, flitterek amit a gyermek leszedhet /lenyelheti, orrába, fülébe dughatja/. Igazodjanak az időjárás változékonyságához. Gondoskodjanak váltóruháról, váltócipőről, tornafelszerelésről. Az ágyneműt, a szekrényben elhelyezett ruhaneműt, váltócipőt 2 hetente pénteken kell hazavinni kimosni és hétfőn kell visszahozni. A gyerekek fogkeféjét szükség szerint cseréljék. Az óvodába behozott játékokért, ékszerekért, drága ruháért az óvoda nem vállal felelősséget.
Nevelési évente 2-3 szülői értekezletet, minden hónap első hétfőjén 13.00 órától 15.00 óráig fogadóórát tartunk. Előzetes megbeszélés alapján is sor kerülhet négyszemközti megbeszélésre a szülőkkel. A csoportban dolgozóóvónő napi munkáját indokolatlan beszélgetéssel gyermekük érdekében ne zavarják.
A gyermekükkel kapcsolatban információt csak a csoportban dolgozó óvónőktől vagy az óvodavezetőtől kérjenek. Annak érdekében, hogy a gyermekeket a legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van az együttműködésre, őszinteségre. A szülőknek lehetőségük van bepillantani az óvodai életbe (beszoktatás, nyílt napok), segítségükre, ötleteikre nyitottak vagyunk.
A gyerekek napi háromszor étkeznek az óvodában (tízórai, ebéd, uzsonna). Fontos, hogy gyermekük minden reggel reggelizzen otthon. Nem etikus a többi gyermekkel szemben és az óvoda tisztán tartását is zavarja, ha az óvodában otthonról hozott élelmiszert fogyaszt. Gyermekük egészségének védelmében felhívjuk a szülők figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára. A sok édesség, csípsz, cukrozott, szénsavas üdítők fogyasztása súlyos károkat okoznak a fejlődő szervezetben.
Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaikat egyéniségét, másságát. Tudják kifejezni magukat, tudjanak alkalmazkodni. Az estleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal oldják meg. Alkalmazzák az alapvető illemszabályokat.
Kérjük ezen törekvésünket a siker érdekében otthon is erősítsék a szülők. Lehetőleg ne tegyenek gyermekük előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyerekére, az óvoda dolgozóira és ne biztassák gyermeküket durvaságra. Az óvoda dolgozói és a szülők közötti partneri kapcsolat a bizalomra, tapintatra, tiszteletre épüljön, mert így lehetünk eredményesek a gyermekeik nevelésében.
Az óvoda egész területén ügyeljenek a rendre, tisztaságra, s erre neveljék gyermekeiket is.
Az óvoda egész területén tilos a dohányzás és szeszes ital fogyasztás!

Köszönjük, hogy elolvasta és betartja az óvoda házirendjét, ezzel segíti munkánkat.

Napirend

7 00 -9 45           Játék a csoportszobában
Az óvónő által kezdeményezett mikro-csoportos tevékenységek,
Mozgás.
Testápolási teendők ellátása.
Tízórai.

9 45 - 12 00       Közösen szerzett élmények, tapasztalatok feldolgozása,
Mikro-csoportos, esetenként egészcsoportos szervezési formában.
Tanulási lehetőségek kihasználása.
Játék a szabadban.

12 00 - 13 00     Ebéd, egészségügyi szokások gyakorlása.
13 00 - 15 00     Pihenés mesével

15 00 - 15 30     Ébredés, testápolási teendők ellátása.
Mozgás
Uzsonna.

15 30 - 17 00     Játék a csoportszobában.

 

Határozat

2020.09.03:


2019 év
Content
2018 év

2017 év
2016 év
2015 év
2014 év
2013 év
Közhasznúsági melléklet

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Mérleg

2012 év
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Mérleg

Kiegészítő melléklet

I. Általános rész, alakulás célok
A cég alapítója a Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30, 2004-ben, mint kht.
A társaság 2008. 09.17. napjától kft-ként működik, átalakulás után.
Az ügyvezető és a választott 3 fős felügyelő bizottság megbízatása az alapító okirat módosításával 2011. június 27. naptól 2012.12.31. napig szólt.
Alapító okirat módosítása folyamatban van, melyben a megbízatások
2013. 01. 01-től 2014. 12. 31. napig érvényes.

II: Főbb szervezeti változások
A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges.
Beszámoló nyilvánossága
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tájékoztatók, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a TI-KÖSZ Nonprofit közhasznú Kft. Munkavállalói, alkalmazottai tagjai számára a székhelyen is megtekinthetőek, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek.

Teljes melléklet megtekinthető és letölthető:jegyzőkönyv

Könyvvizsgáló jelentés
2011 év
Kiegészítő melléklet

I. Általános rész

Alakulás, célok
A TI-KÖSZ Nonprofit közhasznú Kft. 2008. szeptember 17-től átalakulással jött létre.

Alapítás éve 2004. február 16-án Kht.- 2008. 09.16. napjáig.
Alapítója Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30. A tulajdonos képviselő testület 3 fős felügyelő bizottságot választott, akiknek megbízatása az alapító okirat módosításával 2011.június 27 naptól 2012. december 31 napjáig szól.
Az ügyvezető megbízatása 2013. június 30. napjáig terjedő időtartamra lett módosítva.

Főbb szervezeti változások.
A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges.

Teljes melléklet megtekinthető és letölthető:jegyzőkönyv

Független Könyvvizsgálói jelentés
Jelentés
2010 év
Éves beszámoló IRM-10EB-01

Mérleg

Könyvvizsgálói jelentés

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi gazdálkodásáról készített egyszerűsített éves beszámolójáról

Tiszaszentmárton Község Képviselő Testülete – mint a TI KÖSZ Nonprofit Közhasznú KFT tulajdonosa - részére
4628 Tiszaszentmárton Damjanich út 64.
Elvégeztem a TI KÖSZ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4628. Tiszaszentmárton Damjanich út 64. Cégjegyzékszám: 15 - 09 – 073222, Adószám: 14464700-2-15) mellékelt 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.118 E Ft, mérleg szerinti eredmény mínusz 211 E Ft, és ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, közhasznú eredmény-kimutatásból, közhasznúsági jelentésből, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.
A társaság 2009 december 31-i fordulónapra összeállított egyszerűsített éves beszámolóját az előző évben is felülvizsgáltam és 2010.május 27-én kelt független könyvvizsgáló jelentésben minősítés nélküli záradékot/véleményt bocsátottam ki.

A könyvvizsgáló felelőssége
A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Teljes jelentés megtekinthető és letölthető:jegyzőkönyv

2009 év

Közzétételi kötelezettség

TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft az alábbi információkat közli
2009.évi CXXII.törvény 2§(1)  bekezdése szerint

Vezető állású munkavállaló


NÉV

Munkakör

Személyi alapbér
Ft/hó

Varga Béla

ügyvezető

112500

Felügyelőbizottsági tagok


Név

tisztség

Megbízási díj
Ft/hó

Eszenyi József

FEB elnök

    -

Szabó Károly

FEB tag

    -

Boros Béla

FEB tag

   -

  2.§(2)
Együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállaló

Ügyvezető     önállóan

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés

2009.év.

Tartalom.

1.A szervezet alapadatai
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és a mindezek szerveitől kapott támogatások mértékének kimutatása
6. A vezető tisztségviselőknek és alkalmazottaknak nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
8. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet közhasznú éves beszámolója

Tiszaszentmárton, 2010-05-17

Teljes jelentés megtekinthető és letölthető:jegyzőkönyv

MÉRLEG -Egyszerűsített éve sbeszámoló-2008-
Mérleg

Teljes jelentés megtekinthető és letölthető:jegyzőkönyv

Eredménykimutatás
Független könyvvizsgálói jelentés

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a TI KÖSZ Nonprofit Közhasznú KFT egyszerűsített éves beszámolójáról

Tiszaszentmárton Község Képviselő Testülete – mint a TI KÖSZ Nonprofit
Közhasznú KFT tulajdonosa - részére
4628 Tiszaszentmárton Damjanich út 64.

Elvégeztem a TI KÖSZ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4628. Tiszaszentmárton Damjanich út 64. Cégjegyzékszám: 15-09 – 073222, Adószám: 14464700-2-15) mellékelt 2008. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszeg 1.235 E Ft, mérleg szerinti eredmény mínusz 247 E Ft, és ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, közhasznú eredmény-kimutatásból, közhasznúsági jelentésből, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A társaság 2007. december 31-i fordulónapra összeállított egyszerűsített éves beszámolóját az előző évben is felülvizsgáltam és 2008 május 31-án kelt független könyvvizsgáló jelentésben minősítés nélküli záradékot/véleményt bocsátottam ki.

A könyvvizsgáló felelőssége
A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Teljes jelentés megtekinthető és letölthető:jegyzőkönyv

Tiszaszentmárton Községért Alapítvány

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

A Tiszaszentmárton Községért Alapítvány , amely a közhasznú minősítésű civil szervezet, két magánszemély hozta létre 1998-ban, településünk széleskörű közösségi céljainak megvalósítása érdekében. Az alapítvány élén 5 fős kuratórium tevékenykedik.

Az alapítvány kuratóriumának tagjai: 
- Boros Béláné Pócsik Andrea 
- Jászfai Gizella
- Kacsari József
- Kovács Zoltánné Tóth Piroska
- Nemes Gyula elnök

Az alapítvány székhelye: 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30. ( Tel./Fax: 06-45-433-110 )

Az alapítvány célja:
- A község közösségi céljainak támogatása (lakóhelyünk fejlesztése, szebbé ,   otthonosabbá tétele, az itt élő emberek életkörülményeinek javítása).
- Szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- Kulturális örökség megóvása, hagyományápolás
- sport, oktatás-nevelés, kulturális tevékenység, ismeretterjesztés, egészséges életmód, környezetvédelem támogatása.

Az alapítvány eddigi tevékenysége:
2011-ben elnyert 2 millió Ft eszközértékű pályázat alapján , 2002.április elején megkezdte működését községünkben a TELEHÁZ, amely rövid idő alatt népszerűvé vált, azóta is a lakosság közmegelégedésére működik.
Beindításához, fenntartásához, rendeltetésszerű működéséhez jelentős segítséget kaptunk, és kapunk azóta is a helyi önkormányzattól.

A TELEHÁZ mindenki számára nyitott közösségi tér, az információs társadalom kistelepülési alapsejtje, szolgáló jellegű, a helyi igényeket maximálisan figyelembe vevő közhasznú  tevékenységet végez.
Községünkben 13 éve van lehetőség arra, hogy az adófizetők a jelenben , a személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával, a település jövője érdekében döntsenek.

Köszönetet mondunk mindazoknak , akik előző időszakokban is az alapítvány javára tették felajánlásaikat.

A befolyt összegek felhasználása az alábbiak szerint alakult:
2003.év –Millenniumi Park gyermekjátékainak bővítése                      150.000,Ft
2004.év- Balassi Bálint emlékmű megalkotásának támogatása                150.000,Ft
2005. év- Közösségi nap megrendezéséhez hozzájárulás                      110.000,Ft
-Helyi citera együttesek fellépő öltözék beszerzéséhez támogatás         132.000,Ft
2006.év-Helyi Óvoda közlekedési parkjának kialakítása                           100.000,Ft
2007.év- Helyi Sportegyesület támogatása                                              100.000,Ft
2008.év- TELEHÁZ müködésének támogatása                                            50.000,Ft
Községi temető /Petőfi úti bejárat/ székely kapu készítés támogatása    150.000,Ft
2009. év - Helyi általános iskolai kirándulás költségeihez hozzájárulás    260.000,Ft
              - TELEHÁZ-ba nyomtató vásárlás                                                   64.000,Ft
2010.év- Helyi Református Templom felújításának támogatása                 250.000,Ft
2011.év- Polgárőrség támogatása                                                              50.000,Ft
             - Helyi Sportegyesület támogatása                                                50.000,Ft

A jövőben is számítunk megtisztelő bizalmukra, önzetlen, segítőkész támogatásukra!

Reméljük, minden felhasznált összeg a község nemes érdekeinek megvalósítását szolgálta.

Az alapítvány adószáma: 18802962-1-15
                        bankszámlaszáma: 11993403-05302541-00000000 /Erste Bank Hungary NYRT/

2014.03.10 

Pályázat a a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Tiszaszentmárton Községért Alapítvány pályázatot nyújtott be a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében, melynek során 1.960.689.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Ebből a keretből a Teleház - Ifjúsági Ház informatikai eszközei kerültek felújításra.

Beszerzésre került:
5 db Asztali számítógép
5 db Monitor
5 db billentyűzet, egér
5 db Hangfal
5 db Windows operációs rendszer
5 db MS-Office 2013 Home&Student
5 db Antivírus program
3 db HP Laserjet P1102 nyomtató
1 db HP Laserjet Pro100 lézernyomtató
1 db LG LED Tv
1 db Házi mozi DVD lejátszóval
1 db Panasonich FAX
5 db számítógép asztal
5 db forgószék

2014.05.29. - Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet
Beszámoló
2014.05.31. - SZJA 1%

Tiszaszentmárton Községért Alapítvány
SZJA  1%  2012.év
Az alapítvány a 2013-as évben a 2012.évi SZJA 1% felajánlásokból 135.261,Ft összegben részesült, mely összegből a helyi Sportegyesületet 120.000,Ft összegben támogatta, továbbá a működési költségekre használta fel.

SZJA  1%  2011.év
Az alapítvány a 2012-es évben a 2011. évi SZJA 1% felajánlásokból 121.588, Ft összegben részesült, mely összegből a helyi Református Egyházat 100.000,Ft összegben támogatta, továbbá a működési  költségekre használta fel.

2014.05.31                                                                          Az alapítvány Kuratóriuma

POLGÁRŐRSÉG

Polgárőrség

Tiszaszentmártonban 1999-ben alakult ujjá az Önkéntes Polgárőrség 24 fővel. Az új tagok 3 fős vezetőséget választottak.
Polgárőrvezető: Kovács János Gyula,
Titkár: Szűcs Gyula,
Gazdasági felelős. Orbán László személyében.

Szervezetünk most 27 fővel működik. Együttműködési szerződést kötöttünk a Rendőrséggel és a Magyar Postával is. Az éjszakai járőrözésen kívül sport és kulturális rendezvények biztosításában is részt veszünk. Sajnos nem rendelkezünk gépkocsival, így polgárőreink saját autóikkal látják el faladatukat. Egyedüli támogatónk a helyi Önkormányzat. Az ő anyagi támogatásából tudjuk fedezni polgárőreink üzemanyag költségeit és a szükséges felszereléseket pl.: ruházat, elemlámpa.

2012. évben a Polgárősrség hozzávetőlegesen 3,5 Millió forintra pályázott az MVH-nál, mely támogatást is nyert. A forráshoz 5 % önerő biztosításra volt szükség. Felhasználásra a közbiztonság növelését céltó Kamera rendszer kiépítése történt, valamint a Polgárőrség számára ruha és eszköz felszerelések vásárlására lett fordítva. Távlati terveinkben szerepel Polgárőrségünk létszámának növelése, illetve saját gépkocsi vásárlása.

Tisztelettel: Kovács János Gyula

SPORT

SPORT

Az egyesület hivatalos megnevezése: Tiszaszentmárton Sport Egyesület
Székhelye: Tiszaszentmárton Damjanich út 30.
 

Megalakulásának időpontja: 1956
Sporttörténete:  A fenti időponttól szervezett keretek között működik a településen az egyetlen  labdarugó - szakosztállyal rendelkező egyesület.
A megalakulást követően a Járási II. osztályban szerepelt a csapat. Majd a bajnokságot 1985-ben megnyerve azóta a Járási I. osztályban illetve az átszervezéseket követően a Megyei III. Osztályban szerepel a csapat. A szakosztály létrehozásában és működtetésében jelentős szerepet vállalt akkor a Néhai Tóth József településünk lakója, Szabó István Állomásfőnök. De nem kisebb munkát végzett illetve még mai aktív Szulics Ferenc az Egyesület Elnöke. A kezdeti időkben a játékosok maguk finanszírozták a játékkal kapcsolatos költségeket, majd jelentős segítséget a Termelő Szövetkezet jelentett a szállító jármű biztosításával.  A rendszerváltást követően a település önkormányzata vált az egyesület legfőbb támogatójává amely a napokban is meghatározó. Az egyesület költségvetése évenként 1-1,2 m Ft. Korábban jelentős szponzorok segítették a csapatot úgy mint a MÁRTON Konzervüzem, Kovács Gábor ,Nemes Gábor, Gaál Zoltán, Csobai József vállalkozók. Említést érdemel még, hogy a csapat mindig a hazai játékosok játékára alapult. Sok meghatározó egyénisége volt az idők során a csapatnak Szulics Ferenc, Mészáros Tibor, Szűcs Dezső, Mónus András, Lázár Zoltán, Kovács László és még sokan mások. Sajnos sok dokumentum nem maradt ránk a múltból, néhány fotó azonban megörökítette a dicső múltat. Jelenlegi támogatónk a helyi Önkormányzat, valamint Pócsikné és Társa BT.

Összeállította:  Boros Gyula

KERTBARÁT

Kertbarát klub

TISZASZENTMÁRTONI KERTBARÁTOK EGYESÜLETE


2006. január 23.-án alakult 27 fővel.
Jelenleg 40 fővel működik.
Az egyesület céljai Tiszaszentmárton község és a környező települések kertészet-
Különösen a gyümölcstermesztés-iránti érdeklődők részére:
-           modern termelési technológiák megismertetése és elterjesztésük elősegítése
-           szakmai képzések és továbbképzések szervezése, képzéseken és
továbbképzéseken való részvétel elősegítése

-           szaktanácsadás biztosítása
-           személyes kapcsolaton alapuló együttműködés kialakítása
-           eredményes piaci szereplés elősegítése
-           szakmai, kulturális célú találkozók, konferenciák, tanulmányutak szervezése
-           együttműködés tudományos, szakmai és érdekképviseleti intézményekkel,
szervekkel és szervezetekkel.

-           korlátozott módon és mértékben, a tagság és az egyesület egyéb céljainak
megvalósítása érdekében termelési, kereskedelmi és szolgáltatói tevékenység
folytatása.

Az egyesület tisztségviselői:

Elnök: Vincze Béla

Ellenőrző bizottsági tagokból tevődik össze.
Az egyesület a helyi önkormányzattól kapott támogatásokból és az egyesületi  tagok által befizetett pénzösszegből gazdálkodik. Gyűléseinket évente a téli időszakban 5-6 alkalommal  tantermi foglalkozás keretében tartjuk. Tavasszal metszési bemutatót szervezünk, majd nyári időszakban a gyümölcsfákon zöldmetszést és gyümölcsritkítást, valamint időben elvégzendő növényvédelmi feladatok végrehajtására igyekszünk tanácsot adni. Egyesületünk a továbbiakban is ezen célkitűzések megvalósítására törekszik a lehető legjobb színvonalon, melyhez minden érdeklődőt és tenni akarót  szívesen várunk.

Tisztelettel az egyesület vezetősége nevében:                 Vincze Béla
                                                                                     Egyesületi elnök

 

 

Az intézmény célja, hogy a különböző alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújtson a záhonyi kistérség településein élő, szociálisan rászoruló személyek részére saját otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális vagy más okból származó problémáik megoldásában, illetve szükség esetén az idősekről állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátásban, idősek otthonában gondoskodjon.

Az intézmény ellátási területe:
Benk, Eperjeske, Győröcske, Komoró, Mándok, Tiszabezdéd, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tuzsér, Záhony, Zsurk, valamint - támogató szolgáltatás esetében - Mezőladány, Tornyospálca, Újkenéz.

Az intézmény székhelye:      4644 Mándok, Petőfi út 23.

A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva álló helyiségek:
4643 Benk, Petőfi út 3.
4646 Eperjeske, Szabadság tér 1.
4625 Győröcske, Váci M. út 25.
4622 Komoró, Ady E. út 4.
4644 Mándok, Szabadság tér 2.
4624 Tiszabezdéd, Jókai út 1.
4645 Tiszamogyorós, Szabadság út 1/B.
4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 64.
4623 Tuzsér, Petőfi tér 24.
4625 Záhony, Ady E. út 17.
4627 Zsurk, Dózsa Gy. út 1.

 

Az intézmény által biztosított szolgáltatások:

 • családsegítés
 • étkeztetés
 • falugondnoki szolgáltatás
 • házi segítségnyújtás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • nappali ellátás:       -  fogyatékosok nappali klubja

-  idősek klubja

 • támogató szolgálat
 • tanyagondnoki szolgáltatás
 • idősek otthona
 • gyermekjóléti szolgáltatás

                                        

Családsegítés

            A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló kliensek (egyének, családok, csoportok, közösségek) számára nyújtott szolgáltatás, melynek keretében a családgondozó:

 • közreműködik a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítésében, ennek érdekében családgondozást végez;
 • a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, együttműködik egyéb szolgáltatásokat biztosító – különösen szociális, egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási – szolgáltatókkal, intézményekkel;
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást megszervezi;
 • ügyintézési nehézségek esetén segítséget nyújt;
 • egyéni és csoportos programokat szervez;
 • nem foglalkoztatott, tartós és a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére együttműködést biztosít, tanácsadást nyújt;
 • feltérképezi és figyelemmel kíséri az ellátási területén élő lakosság szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, szociális és egyéb információs adatokat gyűjt.

 
A családsegítés igénybevétele önkéntes, a segítséget igénylő egyének, családok, csoportok, közösségek vagy közvetlenül felkeresik, vagy a területen működő más intézmények javasolják felkeresését.

Étkeztetés

            Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak biztosítunk napi egyszeri meleg étkezést, akik azt önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

 • koruk,
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 • szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk

miatt.

Az étkezés történhet az igénybevevők szükségleteinek megfelelően az étel

 • kiszolgálásával, egyidejű helyben fogyasztással - az intézmény székhelyén (Mándok, Petőfi út 23.) és telephelyén (Tiszabezdéd, Jókai út 1.),
 • elvitelének lehetővé tételével,
 • lakásra szállításával.

Az étkeztetés a hét minden napján (beleértve az ünnepnapokat is) igénybe vehető; a települések önkormányzati (iskola, óvoda) konyháiról, illetve a bevont vállalkozók szolgáltatásai segítségével.

            Az étkeztetés igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére, indítványára, illetve az intézmény munkatársainak jelzésére történik.      

Falu- és tanyagondnoki szolgálat

            A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja Benk község, illetve Kálongatanya településrész intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
Ennek érdekében a falu-, illetve tanyagondnok közreműködik az egyéb szociális, oktatási, egészségügyi szolgáltatások, intézmények igénybevételében, hivatalos ügyek intézésében, szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában, önkormányzati feladatok ellátásában.

A lakosok szolgáltatás iránti igényeiket a falu- illetve tanyagondnoknál, illetve a Mándoki Térségi Szociális Központnál személyesen vagy telefonon jelezhetik, a településen belüli szolgáltatási igényét minimum 1 munkanappal előbb, a településen kívüli szolgáltatási igényét pedig 3 munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie. A feladatellátás egyrészt a bejelentés sorrendjétől, másrészt a bejelentett probléma fontosságától függ.

Házi segítségnyújtás

            A házi segítségnyújtás keretében a rászoruló önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk. Célunk, segítséget nyújtani ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

 • saját környezetében
 • életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően
 • meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével

biztosított legyen.

Ennek érdekében feladataink:

 • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése (gyógyszer íratása, beszerzése, adagolása, közgyógyellátás elintézésének segítése, rendszeres alapvizsgálatok ellátása, az ellátott mozgatása, emelése);
 • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés (mosdatás, fürdetés, kéz- és lábápolás, borotválás, hajvágás, öltöztetés, a szennyes ruha, ágynemű összegyűjtése, valamint tisztítása, a lakásban jelentkező takarítási feladatok ellátása, segítségnyújtás a bevásárlásban, tüzelő beszerzésének segítése, villany, víz, gáz, számláinak befizetése, favágás és behordás megszervezése, segítése);
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás.

            A házi segítségnyújtás által nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére, indítványára, illetve az intézmény munkatársainak jelzésére történik.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

      A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott ellátás.
A szolgáltatás szempontjából szociálisan rászorult személy:

 • egyedül élő 65 év feletti személy,
 • egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,
 • kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja.

      A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretein belül biztosítva van - az ellátott személy segélyhívása esetén - az ügyeletes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenése, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele, szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezése.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás által nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére, indítványára, illetve az intézmény munkatársainak jelzésére történik.

Nappali ellátás

Célunk elsősorban a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére szolgáló lehetőség biztosítása.

Ennek érdekében feladataink:

 • személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása,
 • igény szerinti meleg élelem biztosítása,
 • szabadidős programok szervezése,
 • szükség szerint egészségügyi ellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • speciális önszervező csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése,
 • szabadidős programok szervezése sajtótermékek, könyvek, kártya, társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök biztosítása, rendezvények szervezése
 • az egészségügyi ellátás körébe felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, mentális gondozás.

Az Intézmény székhelyén: Mándok, Petőfi u. 23. szám alatt fogyatékos személyek részére, az Intézmény telephelyén: Tiszabezdéd, Jókai út 1. szám alatt idősek részére biztosítunk nappali ellátást.

A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére, indítványára, illetve az intézmény munkatársainak jelzésére történik.

           
Támogató szolgálat

A támogató szolgálat célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetükben történő ellátása és részükre személyre szabott szolgáltatás biztosítása.

A támogató szolgálat

 • személyi segítő tevékenységén (személyi higiéné biztosítása, személy körüli teendők ellátása pl. öltöztetés, etetés és egyéb gondozási feladatok, háztartás körüli teendők, gyermek és csecsemőgondozás fogyatékos szülők esetében, szociális tanácsadás, kommunikációs segítségnyújtás pl. felolvasás),
 • szállító szolgáltatásán (pl. egészségügyi, oktatási intézményekbe történő szállítás)

keresztül biztosítja a szociálisan rászorult személyek ellátását.

A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy.            Súlyosan fogyatékos a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.

Ellátási körünkbe tartoznak a záhonyi kistérség és a kisvárdai kistérség kijelölt településeinek (Tornyospálca, Mezőladány, Újkenéz) közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó, az alábbi fogyatékkal élő személyek:

 • siketek és nagyothallók (hallási fogyatékos),
 • vakok és gyengén látók (látási fogyatékos),
 • értelmi fogyatékosok,
 • mozgásszervi fogyatékosok,
 • halmozottan fogyatékosok,
 • autisták.

            A támogató szolgáltatás által nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére, indítványára, illetve az intézmény munkatársainak jelzésére történik.

            Idősek Otthona

Az Idősek Otthona biztosítja az önmaguk ellátására nem képes, vagy részben képes, állandó kórházi ápolást nem igénylő, de saját lakókörnyezetében már nem gondozható, időskorúak gondozását, ellátását, tartós elhelyezését.

Az intézmény 20 fő befogadására képes.

 • Az otthonban kettő, három, illetve négy ágyas szobák vannak.
 • A bentlakók életkori sajátosságainak figyelembevételével, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítjuk a napi háromszori étkezést (ebből legalább egy alkalommal meleg ételt).
 • Szükség esetén ruházatot, textíliát biztosítunk, továbbá gondoskodunk a ruházat tisztításáról és javításáról.
 • Egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk

- egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról,
- rendszeres orvosi felügyeletről, szükség szerint ápolásról,
- szakorvosi ellátás biztosításáról,
- kórházi kezelés esetleges igénybevételéről,
- megfelelő gyógyszerellátásról,
- gyógyászati segédeszközök biztosításáról.

 • Szabadidős programokat, foglalkozásokat szervezünk.

Az idősek otthonában napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el, továbbá a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

            Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére, indítványára, illetve az intézmény munkatársainak jelzésére történik.

 

Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő szolgáltatás, amely a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja.
Feladataink:

 • tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, a támogatásokhoz való hozzájutás, hivatalos ügyek intézésének segítése;
 • családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás és az ezekhez való hozzájutás megszervezése;
 • szociális válsághelyzetben levő várandós anya támogatása;
 • szabadidős programok szervezése,
 • veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése; a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezekre megoldási javaslat készítése;
 • együttműködés egészségügyi, oktatási, gyermekvédelmi intézményekkel;
 • családgondozás keretében a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának elősegítése;
 • szükség esetén egészségügyi, szociális ellátás és hatósági beavatkozás kezdeményezése; javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására,
 • a családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához;
 • utógondozás keretében segíteni a gyermek családjába történő visszailleszkedését;
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, vagy más intézmények, jelzőrendszeri tagok jelzése alapján történik.

Mándoki Térségi Szociális Központ tájékoztató füzete a biztosított szociális ellátásokról: jegyzőkönyv

Templomunk története:

A századi apátság alapítólevele, már 1067-ben említ egy Szent Márton tiszteletére emelt kápolnát, valószínűleg ez elődje volt a mi templomunknak. Az 1332.-35. évi pápai tizedjegyzékek, István nevű papját említik. A templom részletformái és szerkezete alapján a XV. század második felére tehető. A 2006. esztendőben történt szentély régészeti feltárása által valószínűsíthető, hogy a templom szentélyt és magát a templom hajót, jó három és fél méterrel megmagasították (1590 körül). A boltozati ívek nyomai a feltárás és helyreállítás után, jelenleg már jól láthatók a templom szentélyben. Katólikus forrás szerint, református elődeink 1748. után építették újjá a templomot. „Vagyon egy hegyen épült a magos kő templom. Vagyon egy ótska fa tornyocska, melyben vagyon két harangja, a nagyobb 1763, a kisebb 1791-ben öntődött…” Sajnos ezek a harangok már nincsenek meg. 1831-ben a hajó déli falát kibontják, s toldalékként karzatot építenek, amely elé a szimmetria tengelyben tornyot emelnek. A torony két oldala mellett az új déli falon elhelyezkedik a gótikus halhólyagos, díszes, csúcsíves ablakokat. A gótikus templom keletelt szentélye a nyolcszög három oldalával záródik és négytagú támpillérek erősítik (gyámolítják). A hajó mind a négy sarkán olt eredetileg támpillér, de már a délnyugati saroké nincs meg. A szentély keleti, délkeleti és déli oldalán egy-egy eredetileg kétosztású, kőrácsos, csúcsíves ablak nyílik. A szentély ablakai a 2006-os restaurálás során. Visszakapták a középosztókat és a gótikus jelleghez illő üvegezést nyertek. Az ablakok belső káváin a restaurálás után, bekarcolások láthatók, nevek és évszámok. A hajó déli oldalának közepétől kissé nyugatra tolva a karzaton kívül épült 1830-31-ben a háromszintes ízléses tagolású, klasszicizáló torony, melynek órapárkánya és szép formájú, zömök sisakja van. A hajó 7,5 x 12,5 méteres,a szentély 5 x 6 méteres. Magas csúcsíves diadalív választja el egymástól. A szentély helyreállítása során az állmennyezet úgy került kialakításra, hogy az elpusztult gótikus boltozat találkozási kontúrjainak vonalai kiábrázolódnak rajta. A templom hajó középső részén stilizált napkorongot és feliratot láthatunk: „A mi társalkodásunk legyen az Atyával és az Ő Fijával a Jézus Krisztussal.”A szentély északi oldalán kis vakmérműves, csúcsos szentségtartó fülke található, valamint a sekrestye ajtó vonalai is bemutatásra kerültek, a déli oldalon pedig az ülőfülke nyomai kerültek bemutatásra a restaurálás után. Ezen kívül három felszentelési rozetta (kereszt), számos falbevésés, a XV-XVI. Századi jelesebb nemesi családok (Zichy, Tarnóczy stb.) saját kezű bevésései és évszámok láthatók a szentélyben. A padok és az úrasztala 1880-ban készültek a kettős áttört szószékkorona csúcsán, fiait tápláló pelikán áll. A szószékkorona eredetileg halványkék volt, ezen is találtak bevéséseket a kutatók. A templom szentélyben lévő sír is feltárásra került, egy előkelő nő maradványai t találták meg, a feltárás után vissza temették. A hajó nyugati karzatán áll az orgona, amit Váradi Miklós épített 1929-ben hat változattal (Kovács és Perka család adományából). A hajó déli falában a karzatnál az orgona mellett, karzatablakot tártak fel. Gótikus eredetű 400 ülőhelyes templomunk műemlék. Jelenleg két harangja van. A 420 kg-os harangját Egry Ferenc öntötte 1909-ben kárpátaljai Kisgejőcön, a 200 kg-osat pedig Szlezák László 1923-ban Budapesten.

Templomunk szinte egész évben látogatható.

TÖRTÉNETE:

Az esélyegyenlőség érdekében az ország bármely pontján élő állampolgárnak joga van a számára szükséges információhoz és dokumentumhoz. Így a kistérségi könyvtárak ellátását hozzácsatolták a megyei vagy nagyobb városi könyvtárakhoz. Tiszaszentmártonban is így jött létre a kistérségi könyvtári ellátásba való bekapcsolódás 2007-ben. Könyvtárunk a kisvárdai Városi Könyvtár ellátásához csatlakozott. Lehetősége van könyvtárunknak arra, hogy a felmerülő igényeknek megfelelően, a kéréseket továbbítva a kisvárdai Városi Könyvtárnak beszerezve azokat akár írott, akár hangos film vagy egyéb formában. A kisvárdai Városi Könyvtár minden segítséget megad az állomány bővítésére és a szükséges dokumentumok beszerzésére. Napjainkban már nagyon szép környezetben,folyamatosan bővülő állománnyal és az igényeket kielégítő szolgáltatással várjuk az olvasni, tanulni, és szórakozni vágyókat.


TEVÉKENYSÉGEINK:

A Községi Könyvtár nem csak könyvtári, de kulturális események megszervezésében és lebonyolításában is nagy szerepet vállal.
A gyerekek számára délutáni foglalkozások kertén belül, segít megismerni : 
                               a könyvtár használatát
                               az olvasás örömét
                               az érdeklődési kör bővítését
Felnőtteknek :
                               műkedvelőkör
                               alkotói tevékenység
                               hagyományőrzés lehetőségét biztosítja

Az idősebb korosztály számára : 
                               a hagyományok őrzése
                               átadása a fiataloknak

 Terveink között szerepel : Tiszaszentmárton történetének képekben és szövegben való kiállítása és megismertetése a településsel

 

KÖNYVTÁR ISMERTETÉSE:
Könyvtári katalógus : A rendezett könyvtári, állományban való eligazodásnak az egyes dokumentumok formai – tartalom szerinti megkeresésének eszköze. Ennek használatában a könyvtáros nyújt segítséget.

A gyermekkönyvek világában, kettős felosztás jellemzi a könyvtárat. Szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvek várják a szórakozni és tanulni vágyó gyerekeket.

A felnőtt könyv állomány a szépirodalmi és ismeretterjesztő szakkönyvek gyűjteményéből áll. A szabadpolcú felnőtt állomány áttekintésében a könyvtáros segít a katalógus segítségével.

A helyben használható könyvek, referens gyűjtemény, amely állandóan rendelkezésre áll a kutatóknak. Kézikönyvek, lexikonok, monográfiák, bibliográfiák, atlaszok, szótárak, sokasága kínál tanulásra, kutatásra, szórakozásra lehetőséget.

Külön gyűjteményünkben számítógép használat, dokumentumok, DVD filmek, több műfajban is megtalálhatók.
Antikvárium részlegünkben az olvasó hozzájuthat olyan könyvekhez, melyet igazi kincsként tehet az otthoni könyvespolcra.

 

FONTOS TUDNIVALÓK :
Nyitva tartás :  H-P: 8.00 - 16.00

Cím : 4628  Tiszaszentmárton  Damjanich út 30 - 32

Elérhetőség :  +36-30+504-5419

Könyvtáros : Kovács Zsuzsanna

Könyvtár látogatást tettek a helyi Óvodások, ahol a Könyvtár vezető ismertette a gyerekekkel a könyvtári szabályokat, a kölcsönzési lehetőségeket valamint a könyvtári etikettet. (2013.11.28)

 

 

Aktuális időjárás:

Felhőkép

 

vilaghelyzete.com

 

 


Tiszaszentmárton Önkormányzati Hivatal 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich u. 30.

Telefon: 06 - 45 - 433 - 110 ; GPS koordináták : 48.37867, 22.22450

****/